Pro prodej zboží a služeb prostřednictvím internetového obchodu umístěného na www.vyzivovyinstitut.cz. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce 269710.

Sídlo společnosti: Vyšehradská 428/35, 128 00 Praha 2 – Nové Město
Korespondenční adresa: Vyšehradská 428/35, 128 00 Praha 2 – Nové Město

Provozovna: Na Pankráci 1618/30, 140 00 Praha 4

Identifikační číslo: 057 30 228

Obsah:

 1. Úvodní ustanovení
 2. Uzavření kupní smlouvy
 3. Cena zboží a platební podmínky
 4. Dodání zboží
 5. Odstoupení od kupní smlouvy
 6. Odpovědnost za vady, záruka za jakost
 7. Ochrana osobních údajů
 8. Mimosoudní řešení sporů
 9. Doručování
 10. Závěrečná ustanovení

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (dále jen smlouva) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího umístěného na webových stránkách prodávajícího – www.vyzivovyinstitut.cz.
 2. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním těchto obchodních podmínek.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Kupující je oprávněn vybírat zboží z nabídky internetového obchodu prodávajícího. Cena zboží je uvedena včetně všech daní a poplatků. Cena zboží nezahrnuje náklady na balné a poštovné/doručení zboží.

 1. K objednání zboží kupujícím je nezbytné jeho vložení do elektronického nákupního košíku a řádné vyplnění a odeslání objednávkového formuláře. Objednávky lze činit 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. V případě výpadku systému nebo zásahu vyšší moci nenese prodávající odpovědnost za nedodržení provozní doby.
 2. K uzavření smlouvy dochází přijetím objednávky prodávajícím, který tuto skutečnost potvrdí bez zbytečného odkladu kupujícímu odesláním potvrzení o uzavření smlouvy na jeho elektronickou adresu. Uzavřením smlouvy se prodávající zavazuje dodat kupujícímu zboží a převést na něho vlastnické právo a kupující se zavazuje uhradit cenu zboží. Potvrzení o uzavření smlouvy obsahuje označení zboží (předmět koupě), jeho cenu, včetně všech daní a poplatků, platební podmínky a způsob dodání zboží.
 3. Prodávající je s ohledem na charakter objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu atd.) oprávněn požadovat od kupujícího dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky), složení přiměřené zálohy na kupní cenu, popř. platbu předem.

3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Cenu zboží představuje: kupní cena zboží a náklady na balné a doručení zboží. Cenu zboží lze hradit takto:
 • v hotovosti v provozovně prodávajícího nebo třetí strany určené prodávajícím,
 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce,
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího uvedený v daňovém dokladu,
 • bezhotovostně platební kartou.

Možnosti odběru a ceny dopravy:

V případě, že hodnota objednaného zboží (vč. DPH) převyšuje částku 1.900 Kč, je doprava po celé ČR ZDARMA (nevztahuje se na Česká pošta - Balík Do ruky) , kupujícímu není účtováno poštovné, balné ani žádné další poplatky.

V případě dobírky je při nákupu účtován poplatek ve výši 40 Kč.

Způsoby a ceny dopravy (při nákupu do 1.900 Kč):

 • Osobní odběr: .....................................0 Kč (Na Pankráci 1618/30, Praha 4, termín a čas vyzvednutí je nutné předem dohodnout)
 • Zásilkovna doručení na adresu: ...............................105 Kč
 • Zásilkovna Z point, výdejní místo: ...............................70 Kč
 • Česká pošta – Balík Na poštu ......................................115 Kč
 • Česká pošta – Balík Do ruky ......................................160 Kč
 1. Cenu zboží prodávající vyúčtuje daňovým dokladem, který předá kupujícímu při dodání zboží. V případě platby v hotovosti nebo platební kartou je cena zboží splatná při jeho převzetí. V případě bezhotovostní platby převodem je kupující povinen uhradit cenu zboží na účet prodávajícího předem, před jeho odesláním s uvedením přiděleného variabilního symbolu platby. Za tímto účelem zašle prodávající kupujícímu spolu s potvrzením objednávky fakturu.
 2. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4. DODÁNÍ ZBOŽÍ

 1. Způsob dodání zboží určuje kupující v objednávce, přičemž je oprávněn vybírat z nabídky prodávajícího.
 2. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Nepřevezme-li kupující zboží, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit.
 3. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.
 4. Zboží lze dodat kupujícímu pouze na území České republiky.
 5. Dodáním zboží přechází na kupujícího nebezpečí škody na věci. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 1. Kupující může bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky. Odstoupit nelze od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho potřebu nebo které podléhá rychlé zkáze nebo které bylo nenávratně smíšeno s jiným zbožím nebo které bylo zákazníkem vyňato uzavřeného obalu a z hygienických důvodů nelze zboží vrátit. Právo na odstoupení od smlouvy nemá kupující v případě, že se jedná o dodávku potravin, nápojů nebo zboží běžné spotřeby nebo v případě, že kupující není spotřebitelem.
 2. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy tak, že vyplní a odešle prodávajícímu vzorový el. formulář pro odstoupení od smlouvy, který je k dispozici na tomto odkazu.
 3. Kupující je povinen zaslat nebo předat prodávajícímu zboží nejpozději ve lhůtě 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Kupující nese náklady na vrácení zboží a odpovídá za snížení hodnoty zboží vzniklé jiným než obvyklým nakládáním se zbožím.
 4. Prodávající je povinen vrátit kupujícímu nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy cenu zboží (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží). Prodávající není povinen vrátit cenu zboží dříve, než kupující zboží prodávajícímu předá nebo prokáže jeho odeslání.

6. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA JAKOST

 1. Zboží je vadné, nemá-li sjednané vlastnosti, je-li poskytnuto jiné plnění nebo pro vadu v dokladech nutných k jeho použití.
 2. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v rozsahu 24 kalendářních měsíců. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po tuto dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel. Záruční doba běží ode dne dodání zboží kupujícímu. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu vnější událost.

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Kupující prohlašuje, že byl seznámen se základními informacemi o ochraně osobních údajů fyzických osob v rámci činnosti prodávajícího, přičemž jejich úplné znění je ke stažení na stránce GDPR.

8. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

 1. Vztahy vzniklé uzavřením smlouvy a případné spory mezi účastníky se výhradně řídí právem České republiky. Účastníci se zavazují řešit vzniklé spory přednostně smírnou cestou. Je-li kupující spotřebitelem, může se obrátit v případě sporu na Českou obchodní inspekci. Informace o podmínkách a způsobu tohoto postupu jsou obsaženy na stránkách České obchodní inspekce. V případě, že se spor tímto způsobem nepodaří vyřešit, jsou k jeho projednání legitimovány soudy České republiky.

9. DORUČOVÁNÍ

 1. Doručování lze činit osobně, elektronickou nebo doporučenou poštou (prostřednictvím provozovatele poštovních služeb). Kupujícímu je doručováno na poštovní nebo elektronickou adresu uvedenou v ;objednávce.
 2. Zásilka se považuje za doručenou:
 • fyzickým převzetím zásilky adresátem nebo odepřením převzetí zásilky.
 • uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.
 • okamžikem přijetí zásilky na server příchozí pošty adresáta; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Neplatnost kteréhokoli ustanovení smlouvy nebo těchto obchodních podmínek neovlivní platnost ostatních ustanovení.
 2. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 17.11.2019. Obchodní podmínky jsou k dispozici v provozovně prodávajícího.

V Praze dne 17.11.2019

VÝŽIVOVÝ INSTITUT s r.o.

Individuální poradenství

Individuální poradenství

Jednotlivcům a menším skupinám nabízíme individuální poradenství:

Hubnutí pod dohledem akreditovaného výživového poradce, změna jídelníčku, low-carb, keto stravování, doporučení vhodných potraviny. Pravidelná diagnostika na InBody, včetně interpretace výsledků. 

Služby pro firmy

Služby pro firmy

Společnostem a jejich zaměstnancům nabízíme:

Přednášky o výživě, včetně ukázky zdravého jídelníčku a tipů na zdravé stravování, diagnostiku zaměstnanců na InBody